Stadgar

Holmöns Hembygdsförening

Uppdaterad 2020-02-15

Holmöns Hembygdsförening


Stadgar


§ 1 Syfte och uppgift


Föreningen, som har sitt säte på Holmön, instiftades den 28 juli 1979. Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl a genom att

• befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

• aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

• dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid

• samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

• organisera studiecirklar, kurser, utflykter, utställningar och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia. Ordna sammankomster som kan främja trivsel bland medlemmarna.

 

Föreningen kan vara knuten till regionalt hembygdsförbund. Beslut om detta fattas vid föreningsmöte. Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens namn ska vara: Holmöns Hembygdsförening.

 

§ 2 Medlemskap

a. Medlem i föreningen är den som betalat medlemsavgift.

Avgiften fastställs av årsmötet.


Medlem, som inte i rätt tid inbetalt årsavgiften eller som agerat mot föreningens syften eller på annat sätt skadat föreningen, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och utesluten medlem kan begära omprövning av beslutet vid nästkommande årsmöte. Medlem som utträtt eller uteslutits får ansöka om nytt medlemskap.

 

b. Föreningar eller organisationer i bygden kan, efter beslut av styrelsen, ansluta sig kollektivt mot årlig avgift som fastställs av årsmötet. Sådant medlemskap ger en röst vid årsmötet.

c. Personer som på särskilt sätt främjat eller främjar föreningens syften kan utses till hedersmedlemmar i föreningen. Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen eller annan medlem.

d. Rösträtt i föreningen har medlem som erlagt medlemsavgift före årsmötet och som är röstberättigad vid allmänna val.

 

§ 3 Styrelse


a. Styrelsen, som väljs av årsmötet, skall bestå av ordförande jämte minst fyra (4) ordinarie ledamöter. Därutöver väljs två (2) suppleanter. Mandattiden för ordförande är 1 år och för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs så att varje år går mandat-tiden ut för hälften av ledamöterna och suppleanterna.

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer (t ex v ordförande, kassör och sekreterare) och äger rätt att till sig adjungera särskilda personer (t ex representant för hembygdsfrågor).

b. Vid konstituerande sammanträde beslutas om teckningsrätt.

Teckningsrätt äger styrelsen som helhet eller den eller de personer som styrelsen utser.

 

§ 4 Styrelsen arbete

Kallelse till styrelsesammanträde med uppgifter om förekommande ärenden utgår till ordinarie ledamöter och suppleanter. Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt vid sammanträde. Vid omröstning äger de dock ej rösträtt, om de ej trätt i ordinarie ledamots ställe. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Utan att ha angivits i kallelsen får även ärende avgöras, om minst hälften av ledamöterna i styrelsen är närvarande och ense om beslutet.

 

Protokoll ska föras över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut. Protokollet ska uppta datum, deltagande ledamöter, suppleanter och adjungerade, och för varje ärende, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut och eventuella framställda reservationer mot beslutet. Protokollet ska justeras av ordförande eller i dennes frånvaro den ledamot som lett sammanträdet samt föredras vid nästkommande styrelsemöte, varvid eventuella synpunkter protokollförs.

 

Styrelsens uppgifter är att: 

a. förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.

b. förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.

c. överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper till revisorerna minst sex veckor före årsmötet. Revisorerna ska därefter överlämna revisionsberättelse till nst två veckor före årsmötet. Överenskommelse om andra tidsgränser får ske mellan styrelsen och revisorerna från gång till gång om så anses lämpligt.

d. Avge berättelse över sin och föreningens verksamhet till årsmötet

e. i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

 

§ 5 Föreningsmöten

Föreningsmöte hålles då styrelsen så beslutar. Vid föreningsmöte ordnas om möjligt även kulturellt inslag förutom social samvaro för medlemmarna. Styrelsen informerar om genomförd och kommande verksamhet och medlemmarna kan fatta beslut om förslag från styrelsen.

 

Årsmöte hålles under juli månad på Holmön.

 

Vid årsmötet ska protokoll föras av för mötet vald sekreterare och justering av protokollet ska ske av för mötet valda justeringsmän och ordförande. Efter justering ska en kopia av protokollet anslås på Holmögården samt på föreningens hemsida.

 

Extra stämma ska hållas när styrelsen så anser befogat eller när minst 25 % av medlemmarna skriftligen kräver detta. Vid extra stämma får endast frågor som aviserats på kallelsen behandlas. Extra stämma ska hållas inom två månader efter skriftligt inkommet krav och kallelse ska utgå minst tio dagar före stämman. Underlåter styrelsen att kalla till extra stämma eller finns ej behörigt utsedd styrelse ska kallelse som utfärdas av minst 25 % av medlemmarna ha samma giltighet som kallelse av styrelsen.

 

Kallelse till årsmöte och föreningsmöte i övrigt ska ske via föreningens hemsida samt genom affischering på Holmön. Kallelse ska ske minst tio dagar före mötets avhållande.

 

Vid föreningsmöte, årsmöte samt extra stämma äger varje medlem en röst.

 

Vid årsmöte skall förekomma följande ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.

2. Godkännande av sammanträdets utlysning.

3. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare.

4. Upprättande av närvarolista och röstlängd.

5. Föredragning av verksamhetsberättelse.

6. Föredragning av kassarapport och balansräkning.

7. Föredragning av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


9. Fastställande av årsavgift och ev. kostnadsersättningar och arvoden till förtroendevalda.

10. Val av föreningens ordförande.

11. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår.

12. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter (två ord + två suppleanter).

14. Val av valberedning (tre ledamöter + två suppleanter).

15. Ev. övriga val av utöver stadgeenliga val.

16. Föredragning av budget för innevarande verksamhetsår.

17. Information om kommande verksamhet.

18. Styrelsens förslag behandlas.

19. Motioner.

20. Övriga frågor.

 

§ 6 Motioner

Samtliga medlemmar äger rätt att inlämna motioner för beslut vid föreningens årsmöte. Motioner skall ha inlämnats till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

 

§ 7 Räkenskapsår, verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår löper från 1 april till 31 mars nästkommande år. Styrelsen ska vid årsmötet i juli redogöra för verksamheten under föregående verksamhetsår, samt för verksamheten under innevarande verksamhetsår fram till årsmötet. En budget för innevarande verksamhetsår presenteras dessutom vid årsmötet.

 

§ 8 Stadgeändring

För att beslut om ändring av dessa stadgar ska vara giltigt ska antingen samtliga röstberättigade medlemmar ha förenat sig därom, eller ska beslutet ha fattats med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara årsmöte. Föreslagen stadgeändring skall kungöras i samband med kallelse.

 

§ 9 Upplösning

Beslut om upplösning av Holmöns Hembygdsförening skall ske på samma sätt som vid beslut om stadgeändring (§8).

 

Disposition av eventuella tillgångar vid föreningens upphörande skall ingå i upplösningsbeslutet.


Dessa stadgar reviderades och fastställdes juli 2017.