Styrelseprotokoll Holmöns Hembygds- och Intresseförening

 

2012-09-11

2012-08-05

2012-06-21

2012-06-02

2011-08-04

2011-07-24

2010-07-31

2010-07-24

2009-08-28

2009-08-01

2009-06-07

2009-05-02

2007-05-09

2007-03-21

 

  2007-02-07  2006-11-15  2006-08-01  2006-07-16  2006-05-18  2006-03-23   2006-02-02  2005-11-24  2005-10-20  2005-09-06  

Tillbaka till startsidan

Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2007-02-07, Folkuniversitetet

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter

Frånvarande:Ulla Kendrick-Nordlöf, Karl-August Holmgren och suppl. Elise Tegström,

Lennart Jonsson

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat

 

§ 2  Birgitta Fd meddelar att hon skickat kallelse och föregående protokoll till samtliga i

       styrelsen, såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.

 

§ 3  Uppföljning av ärenden från styrelsemötet 070207:

       -   Vi fick Umeå kommuns sanktion att hyra ut Barnmorskebostaden årsvis. Birgitta H

            har efter detta undertecknat kontraktet. Lagfartsanmälan är gjord.

-   Birgitta Fd har presenterat det förslag till hyreskontrakt för Björn Tranberg  som

     styrelsen enats om. Han har accepterat detta och flyttade in vid årsskiftet 06/07.

-   Birgitta H har skrivit till vårt fastighetsutskott för att försäkra oss om deras acceptans

     av uppdraget och inte mottagit någon erinran.

        

§ 4  Karin F redovisar det aktuella ekonomiska läget i skriftlig form. Föreningen har

       vid dags datum 117 000 kr i tillgångar på postgiro och bank. Hyresintäkterna för

       Bergudden uppgick  till drygt 41 000 kr för säsongen och för Holmögården drygt

       54 000 kr. Att de ökat sedan föregående styrelsemöte beror på slutjustering av 2006 års

       intäkter vid årets slut.

 

§ 5  Rapport om Barnmorskebostaden:     

-    Inskrivningsnämnden som hanterar lagfartsärenden har återkommit för komplettering

             av formalia. Karin F får i uppdrag att skicka in kompletterade handlingar.

-         Karin F får också i uppdrag att kolla försäkringsfrågan med Bygdegårdsföreningen

och att återkomma till styrelsen med förslag före beslut

-         Karin F anmäler vattenabonnemang till Umeva och att räkningen ska gå till Björn

Tranberg (enl. kontrakt) Avfallsabonnemang är anmält vid inflyttningen.

-         El-elementen i bostaden fungerar dåligt och drar därför mycket ström. Birgitta Fd

har rådfrågat Lars Janzén som föreslagit ett byte till mer effektiva radiatorer och åtagit sig att ordna detta så snart som möjligt.

Styrelsen fattar beslut om att elementen ska bytas till den förmånliga kostnad som vi

erhåller genom Lars J. Birgitta Fd meddelar honom detta. 

 

§ 6  Planering av 2007 års Visfestival:

       VISUM har påbörjat planeringen för sommaren och vill att Hembygdsföreningen deltar

       tidigt i detta beträffande boende och matfrågan. Birgitta Fd deltog i möte 23 jan. Hon

       fungerar som kontaktperson till Gunborg Rönnberg i VISUM i boendefrågan för artister

       och funktionärer för vår del. Beträffande matservering på Panget i sommar råder

       osäkerhet t.v. Vi planerar tillsammans med VISUM vartefter vi får besked. Nästa plan-

       eringsmöte med VISUM är månd 19 feb.  

  

§ 7  Marknadsföringsinsatser:

       Förfrågningar har kommit från Umeå Turism om Holmöns marknadsföring och

       annonsering för sommaren. Efter diskussion om olika media beslutar vi att medverka

       i den omfattning som vi gjorde föregående år. Vi stämmer av med övriga berörda på

       Holmön om folder och Sommarguiden. Besked ska lämnas före 22 feb ang. annonsplats

       i Sommarguiden. Birgitta Fd får i uppdrag att stämma av med övriga på ön för ett samlat

       utrymme, en ”Holmösida”.

 

§  8  Representant i HUF:

        Då föregående beslut i frågan förorsakat en del missförstånd om bakgrunden, tas frågan

        upp till förnyad diskussion och beslut. Styrelsen står fast vid att HUF-representanten bör

        ingå i föreningens styrelse för att underlätta informationen till och från HUF. Styrelsen

        utser Birgitta Fritzdotter.

 

§  9  Övriga frågor 

-         Tarja Lindkvist presenteras som stugfogde på vår hemsida t.v.

-         Holmöns websida diskuteras. Den behöver bli ”turistvänligare” anser vi.

Då samma fråga kommit upp i HUF:s turistgrupp där Birgitta Fd ingår får hon i uppdrag av styrelsen att för in föreningens intresse i samma diskussion om kostnader  och förslag till förändringar bl a.

-         Program för sommaren: hittills kända datum.

6 juni        Nationaldagsstädning med soppa och information. På Holmögården

30/6-1/7     Postrodd

             14/7           Holmödag

             15/7           Årsmöte

             27/7 -29/7  Visfestival

             19/8            Internationella Fyrdagen

        -    Vårutskick till medlemmarna + medl.avgiftsavi i april 

 

§ 10  Nästa styrelsemöte äger rum på Folkuniversitetet  onsd 21 mars-07.

 

§ 11 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

  

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande  

Överst på sidan     


Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2006-11-15, Folkuniversitetet

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Birgitta Fritzdotter

Frånvarande: Gudrun Gillén, Lennart Jonsson, Ulla Kendrick-Nordlöf, Elise Tegström, Karl-August Holmgren

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Birgitta Fd delar ut en dagordning med dagens ärenden. Kallelsen har skett muntligt.

 

§ 3  Uppföljning av ärenden från styrelsemötet 060801:

       -Överlåtelse av Barnmorskebostaden behandlas under särskild punkt nedan.

       - Hyresavtal för Barnmorskebostaden redovisas under särskild punkt nedan

       - Birgitta Fd har talat med Tarja Lindkvist om att ta emot förfrågningar och bokningar på

          telefon 076-827 29 46 under vinterperioden vilket hon accepterat.

 

§ 4  Karin F redovisar det aktuella ekonomiska läget i skriftlig form. Föreningen har

       vid dags datum drygt 100 000 i tillgångar på postgiro och bank. Hyresintäkterna för

       Bergudden uppgick  till drygt 34 000 kr för säsongen och för Holmögården drygt

       37 000 kr.

 

§ 5  Vi har erhållit ett kontraktsförslag på Barnmorskebostaden från Umeå kommun,

       Mark&Exploatering som vi noggrant går igenom. Vi beslutar att klara ut hyresgästfrågan

       med dem före påskrift. Om OK att hyra ut årsvis från början enligt vad alla styrelse-

       medlemmar sanktionerat, ger vi Birgitta H mandat att skriva på kontraktet.

 

§ 6  Birgitta Fd redovisar ett förslag till hyreskontrakt i enlighet med beslutet på förra

       styrelsemötet 060801 med överenskommet innehåll och som även stämts av med övriga

       styrelsemedlemmar inför dagens möte. Birgitta Fd får OK till förslaget och i uppdrag att

       presentera detta för Björn Tranberg på Holmön, som uttryckt önskemål att få hyra

       bostaden. Hyrestiden löper på 1 år med 3 månaders uppsägning.

 

§ 7  Birgitta H kontaktar det fastighetsutskott bestående av Stefan Israelsson, Stig Nordin

       och Lars Janzén som styrelsen föreslagit, för att försäkra sig om att de är medvetna om

       sitt uppdrag.

 

§  8  Övriga frågor

 

        Ombyggnad av scenen

        Vi har lämnat in en ansökan om bygdeavgiftsmedel för höjning av scenen på

        Holmögården som VISUM uttryckt önskemål om. Ansökan gäller 50 000 kr.

 

        Medlemmar i hamnföreningen

        Vi är medlemmar i HUF och och har anmält intresse till ev. hamnförening.

        Detta rimmar med föreningens uttalade syfte att bidra till utvecklingen på Holmön.

 

        Representant i HUF

        Birgitta H tar upp frågan om representation för föreningen i HUF då Inger Rognmo

        uttryckt önskemål om att någon annan i föreningen påtar sig detta. Birgitta H anser

         att någon från styrelsen bör ingå för att enkelt förmedla information till och från HUF

         och föreslår Birgitta Fd, som väljs. Birgitta H informerar Inger.

 

§  9  Nästa styrelsemöte äger rum på Folkuniversitetet  onsd 7 febr-07.

 

§ 10 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

  

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande     

Överst på sidan  


Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2006-08-01, Berguddens vandrarhem

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Karl-August Holmgren, Birgitta Fritzdotter, Ulla Nordlöf-Kendrick, Elise Tegström

Frånvarande: Gudrun Gillén, Lennart Jonsson

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Birgitta Fd delar ut en dagordning med dagens ärenden. Kallelsen har skett muntligt.

 

§ 3  Uppföljning av ärendet Barnmorskebostaden:

       Beslutas att Birgitta Holmberg sköter kontakten om överlåtelsen av fastigheten från

       Umeå Kommun till Holmöns Hembygds-och Intresseförening. Då övertagandet är klart

       erbjuds Björn Tranberg att hyra den befintliga lägenheten, 2 rok, till en kallhyra på

       2 500 kr per månad. Alla driftkostnader står hyresgästen för. Birgitta Fd får i uppdrag

       att göra ett förslag till hyresavtal till styrelsen, att ta ställning till vid nästa styrelsemöte.

 

§ 4  Karin F redovisar det aktuella ekonomiska läget i skriftlig form med muntliga

       kommentarer om sommarens särskilda aktiviteter, liksom om Bergudden. Tillgångarna är

       f.n. drygt 104 000 kr i föreningen.

       Karin har betalat ut de arvoden på 950 kr vardera för innevarande år som bestämdes på

       årsmötet att ersätta ordförande, kassör och sekreterare med.

 

§ 5  Uppföljning av Visfestivalen: Utöver att ekonomin ser bra ut för vårt engagemang i

       denna konstaterar vi att aktiviteten var hög beträffande servering och försäljning.

       Birgitta Holmberg kommer att notera hur mycket som såldes av olika produkter till

       stöd för nästa års planering. Beslutas att köpa in ytterligare en kaffeautomat till nästa

       Visfestival för att klara kaffeåtgången. Uppföljning av festivalen i stort kallar Visum till.

 

§ 6  Stugfogdefrågan som vi fick i uppdrag av årsmötet att lösa diskuteras. Birgitta H erbjuder

       sig att fungera som sådan under september och maj beträffande bokningar. Elise T. kan

       ta emot och installera gäster under den tiden. Beträffande perioden okt - april talar

       Birgitta H med Tarja Lindkvist. Ett arvode på 950 kr tillämpas för okt – april.

 

§ 7  Sammansättning av det fastighetsutskott som årsmötet beslöt överlämna till styrelsen att

       tillsätta diskuterades. Beslöts att tillfråga följande personer: Stefan Israelsson, Stig Nordin

       och Lars Janzén, vilka tillsammans tillför bred och gedigen kompetens till stöd för

       styrelsen i fastighetsfrågor.

 

§  8  Övriga frågor

        -Cykelställ behövs på Bergudden. OK till att köpa virke till sådana som Lars

         Berndardtson bygger till nästa säsong.

        -Föreningens surströmmingsfest hålls på Holmögården lörd 19 aug kl 19.

         Lista för anmälan läggs ut på affär´n.

         -Sönd. 20 aug kl 12-15 hålls Berguddens Fyr öppen för visning på Internationella

         Fyrdagen. Även vandrarhemmet visas.

 

§  9 Nästa styrelsemöte äger rum på Holmögården lörd 19 aug kl 14.

  

§ 10 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

 

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande     

Överst på sidan


Protkoll från Styrelsens konstituerande möte i Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2006-07-16

 Närvarande: Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Birgitta Fritzdotter

Plats:            Holmögården

Tid:              i direkt anslutning till årsmötet.

 

 § 1 Styrelsens sammansättning är oförändrad jämfört med föregående verksamhetsår.

      Det innebär att Birgitta Holmberg är ordförande, Karin Forsberg är kassör och

      Birgitta Fritzdotter är sekreterare.

 

 § 2 Till firmatecknare utses Birgitta Holmberg och Karin Forsberg. Kassören äger rätt

      att ensam utkvittera bank-och postgiroavier, övriga värdehandlingar samt disponera

      innestående medel på föreningens konton.

 

      Birgitta Fritzdotter                                                 Birgitta Holmberg

     Sekreterare                                                             Ordförande

Överst på sidan


Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2006-05-18, Folkuniversitetet kl 17-19.30

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter.

 

Frånvarande: Karl-August Holmgren, Ulla Nordlöf-Kendrick

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Kassören Karin Forsberg meddelar muntligt föreningens ekonomiska läge. Bokslutet blir klart till årsmötet i juli.

 

§ 3  Sommaraktiviteter:

- Visums behov av inkvartering under Visfestivalen kollar Birgitta H med Karin i Visum

-  Midsommarfest som vanligt på Holmögården. Fika + dans runt stången.

   Vi frågar om Irene Holmgren kan leda allsången tillsammans med Sandra K

-  Inga programkvällar planeras på Holmögården, möjligen ordnar Birgitta Fd några på Bergudden.

-  Holmödagen lörd 15 juli. Vi uppmanar till aktiviteter och försäljning från medlemmar

   och andra genom affischering på Holmön.

-  Visfestivalens arrangemang från föreningens sida kollar Birgitta H upp med Olle H och Torbjörn E

 

§ 4  Ang. stugfogdeuppgiften i sommar kommer Maria Svenonius att vara stugfogde

       15 juni – 21 juli, därefter Ludvig Eriksson 21 juli – 15 aug.

        Birgitta Holmberg innehar uppgiften under helgerna med möjlig avlösning av andra

        föreningsmedlemmar.

        Ersättning till sommaranställda stugfogdar utgår med 10 000 kr brutto per månad.

        Skatteinbetalningen sköter kassören.

        Avgifter för boende på vandrarhemmen bokförs i kvittoblock eller fakturaunderlag

        och redovisas till kassören tillsammans med intäkterna.

        Ny stugfogde efter Inger Rognmo måste väljas på årsmötet, vilket meddelas

        valberedningen.

 

§ 5   Inget aktuellt just nu från Visum.

 

§ 6   En cykelkärra och cykel för bagagetransport till Bergudden är inköpt enligt tidigare

        beslut. Ytterligare en skaffar vi till sommaren.

 

§ 7   Lägesinformation om Berguddens vandrarhem

-         vitvaror till norra lägenheten har vi beställt och Fastighetsverket betalar enligt avtal

-         Bergudden kommer att målas exteriört i sommar, alla byggnader.

-         Brandskyddet måste vi färdigställa i norra lägenheten

-         Inventarier som är absolut nödvändiga till norra lägenheten beslutar vi inhandla,

iövrigt ligga lågt tills mer hyresintäkter kommer in

  

§  8  Planering för arbetsdagen 6 juni på Holmögården

-         Annonsering på anslagstavlorna På Holmön

-         Iordningställande av gräsmattor och grusplan samt blomplantering

-         Fisksoppa, kaffe och tårta till alla deltagande medlemmar efter det

Kanske skapar vi en ny tradition.

 

§  9  Inga övriga frågor

 

§ 11 Nästa styrelsemöte bestäms senare och hålls på Holmön före årsmötet.

 

§ 12 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

 

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande

Överst på sidan


Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2006-03-23, Folkuniversitetet kl 17-19.30

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter.

 

Frånvarande: Karl-August Holmgren, Ulla Nordlöf-Kendrick

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Kassören Karin Forsberg meddelar muntligt föreningens ekonomiska läge.

       Kassasaldot är f.n. 76 000kr. Bokslut föreligger till 1 april.

 

§ 3  Birgitta Fd redovisar innehållet i Sommarguiden för vår räkning, gemensamt med

       övriga aktörer på ön, samt vad som avhandlades på mötet 4 mars ang. sommarens

       aktiviteter på ön.

 

§ 4  Birgitta Fd redovisar från VISUM-mötet 22 febr ang. inkvarteringsbehov m.m.

 

§ 5  Uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöten:

 - Birgitta H vidtalar Björn Tranberg i påsk om möjligheten att installera en

   separationstoalett på Holmögårdens nedre plan.

- Karin F fortsätter bedömningen av möjliga volymer av inköp på affären för föreningens

   räkning under nästa säsong för att om möjligt kunna utverka bättre priser.

- Karin visar ett förslag till hemsida som vi tycker ser bra ut. Vi kompletterar med

   aktuella uppgifter efterhand.

- Birgitta H sätter upp lapp om stugfogdeuppgiften på Holmön i påsk.

 

§ 6   Ett förslag till prissättning på Berguddens vandrarhem presenteras av Birgitta Fd

        vilket beslutas med en smärre ändring. Bilaga till protokollet.

       

§ 7   Beslutar vi ta kontakt med Sävar församling ang. prissättning på Prästgården, vilken

        inte bör konkurrera med vår ideella verksamhet om priset på övernattning.

 

§ 8   Vi diskuterar transportfrågan till Bergudden och beslutar jobba vidare med att

        skaffa cykelkärror och lämpliga cyklar till dem

 

§ 9   Birgitta H arbetar fram ett förslag till medlemsutskick, stämmer av med sekreteraren

        före utskicket.

 

§ 10  Inga övriga frågor.

 

§ 11 Nästa styrelsemöte bestäms preliminärt till torsd 20 april  kl 17 – 18.30

         på Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå.

 

§ 12 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

 

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande

Överst på sidan


Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2006-02-02, Folkuniversitetet kl 17-19.30

  

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter.

 

Frånvarande: Karl-August Holmgren, Ulla Nordlöf-Kendrick

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Kassören Karin Forsberg delar ut en ekonomisk redovisning omfattande årets ekonomi

       fram till 2006-02-01. Berguddens underskott, som redovisas separat utgör drygt

       51 000 kr. Totalt kassasaldo i föreningen är f.n. drygt 116 000  kr

 

§ 3  Uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöten:

       - Birgitta H vidtalar Björn Tranberg lite längre fram i vår om möjligheten att installera en

   separationstoalett på Holmögårdens nedre plan.

- Karin F gör bedömningen av möjliga volymer av inköp på affären för föreningens

   räkning under nästa säsong för att om möjligt kunna utverka bättre priser.

- Vårt utträde ur Västerbottens läns Hembygdsförbund har behandlats av dess styrelse

   2005-12-19. Skulden för medlemsavgiften till dem är reglerad.

 

§ 4   Karin F redovisar vår årsrapportering till Bygdegårdarnas Riksförbund, vilken vi

        gemensamt kompletterar med en del fakta angående verksamheten och beslutar

        skicka in.

       

§ 5   Frågorna ställda till Stad&Land ang. avslaget på vår ansökan om medel till att utveckla

        verksamheten på Bergudden har besvarats. Svaren biläggs protokollet.

 

§ 6   Skriftlig redogörelse av brandskyddsåtgärder på Holmögården har lämnats till Umeås

        Brandförsvar som bedömt den komplett. Ny redogörelse behöver endast lämnas vid

        större förändringar i byggnaden i fortsättningen.

        Angående drift och underhåll av brandskyddsanläggningarna på Bergudden har ett avtal

        tecknats med Fastighetsverket, daterat jan-2006. Detta är kopplat till hyresavtalets

        särskilda bestämmelser. Beträffande ansvaret för brandskyddet beslutar vi fördela det så

        att Birgitta Holmberg svarar för det på Holmögården och Birgitta Fritzdotter svarar för

        det på vandrarhemmet på Bergudden. I sommar ser styrelsen gemensamt över de

        praktiska brandskyddsarrangemangen på plats och vilka ev. åtgärder som behöver vidtas.

        En handlingsplan vid brand har upprättats och godkänts av Brandförsvaret.

      

§ 7   Umeå Turism har begärt information till ”Sommarguiden” senast 15 feb.

        Birgitta Fd ombesörjer detta.

 

§ 8   Inger Rognmo har avsagt sig stugfogdeuppgiften med omedelbar verkan. Vi beslutar

        att Birgitta Fd övertar den fram till dess stugfogdefrågan för sommaren är löst. Det

        innebär att Birgitta Fd övertar bokningsansvaret för såväl Holmögården som Bergudden,    

        förmedling av nycklar till gäster m.m. 

 

§ 9  Övriga frågor:

  - Beslut om att annonsera efter stugfogde för sommarsäsongen snarast, i första hand på

            Holmön. Birgitta H ansvarar för det.

  - Beslut om inköp av 2 st lämpliga cykeltransporter för gästers packning till

   Bergudden. Birgitta Fd  undersöker marknaden.

  - Vi beslutar ställa in den Holmöafton i stan som vi brukar ha i mars. Istället bjuder

   vi in medlemmarna till en trevlig majlördag på Holmögården med arbete, soppa

   och umgänge som förberedelse för sommaren.

 

§ 10  Nästa styrelsemöte bestäms preliminärt till torsd 23 mars  kl 17 – 18.30

         på Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå.

 

§ 11 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

 

 

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande

   Bilagor

Ekonomirapport

Svar från Stad&Land på ansökan om Mål 1-pengar

Handlingsplan vid upptäckt av brand


Överst på sidan

Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2005-11-24, Folkuniversitetet kl 17-18

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter.

 

Frånvarande: Karl-August Holmgren, Ulla Nordlöf-Kendrick

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Kassören Karin Forsberg delar ut en ekonomisk redovisning omfattande årets ekonomi

       fram till 2005-11-23 och kommenterar denna muntligt. Visfestivalens resultat kvarstår på

       drygt 27 000 kr liksom Berguddens underskott på knappt 45 000 kr.

       Totalt kassasaldo i föreningen är f.n. drygt 110 000 kr.

 

§ 3  Beträffande tidigare fattade beslut om åtgärder:

 

       - Björn Tranberg har byggt färdigt den nya farstubron på Holmögården enligt uppdrag.

       - Utedassen på Bergudden har gjorts klara som separationstoaletter inför nästa säsong.

- Birgitta H har inte vidtalat Björn Tranberg ännu om möjligheten att installera en

   separationstoalett på Holmögårdens nedre plan enligt beslut på föregåendestyrelsemöte.

- Karin F gör en bedömning av möjliga volymer av inköp på affären för föreningens

  räkning under nästa säsong för att om möjligt kunna utverka bättre priser.

 

§ 4   Birgitta Fd har varit i kontakt med Folkrörelsearkivet angående arkivering av våra

        originalhandlingar. Vi är välkomna dit med det vi anser vara av värde att arkivera och

        även få bistånd i bedömningen av vad som kan vara intressant för eftervärlden.

        Vi beslutar att gå igenom detta i sommar och lämna in originalhandlingar till arkivet.

       

§ 5   Västerbottens Hembygdsförbund har varit i kontakt med flera av oss i styrelsen sedan vi

        meddelat dem vårt beslut att inte vara medlemmar tills vidare och beklagat detta.

        Vårt beslut står dock fast och vi betalar den skuld i medlemsavgift som vi har till dem.

 

§ 6   Birgitta Fd har redovisat brandskyddsåtgärder till Umeå kommuns räddningstjänst.

        Bergudden är klar och redovisning av åtgärder på Holmögården beslutar vi att lämna in

        före årets slut. Angående ansvarsfördelning för brandskyddet på Bergudden har ett

        avtalsförslag skickats till Fastighetsverket som vi väntar svar på. Därefter tas fördelning

        av ansvaret upp i styrelsen.

      

§ 7   Beträffande gästtoaletten på Bergudden har såväl Riksantikvarieämbetet som Fastighets-

        verket godkänt placeringen samt att ett markupplåtelseavtal för denna träffas mellan

        Fastighetsverket och Umeå Fritid. Toaletten levereras omgående och görs färdig till

        nästa turistsäsong utan kostnad för föreningen.

 

§ 8   Ansökan till Stad&Land, EU-medel enl. Mål 1, ang. utvecklingspengar till verksamheten

        på Bergudden har avslagits med motivering som i våra ögon inte är tydlig. Styrelsen har

        därför ställt ett antal frågor till Stad&Lands projektledning som vi väntar svar på.

 

§ 9   Nästa styrelsemöte bestäms preliminärt till torsd 2 feb  kl 17 – 18.30

        på Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå.

 

§ 10 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

 

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande

Överst på sidan


Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2005-10-20, Folkuniversitetet kl 17-18

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter.

 

Frånvarande: Karl-August Holmgren, Ulla Nordlöf-Kendrick

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Kassören Karin Forsberg delar ut en ekonomisk redovisning omfattande årets ekonomi

       fram till 2005-10-19 och kommenterar denna muntligt. Visfestivalen gav ett överskott på

       drygt 27 000 kr. För Bergudden redovisas underskottet f n till 45 000 kr beroende på

       investeringarna som gjorts för att kunna öppna vandrarhemmet. 10 000 kr har erhållits i

       hyresreduktion från Fastighetsverket för redan utfört rep.arbete på Bergudden enl.

       överenskommelse i hyresavtalet. Totalt kassasaldo i föreningen är f.n. 85 000 kr.

 

§ 3  Beträffande tidigare fattade beslut om åtgärder:

 

       - Björn Tranberg har köpt virke och bygger en ny farstubro före vintern.

       - Lars B och Birgitta Fd har påbörjat reparation av den norra lägenheten på Bergudden för

          färdigställande till nästa säsong.

- Utedassen på Bergudden görs om till separationstoaletter för att spara på tömnings-

          kostnader och skapa en bättre miljölösning.

- Birgitta H ber Björn Tranberg studera möjligheten att installera en Separett-toa på

   Holmögårdens nedre plan enligt beslut på föregående styrelsemöte.

-  Birgitta Fd fortsätter sitt arbete och kontakt med Räddningstjänsten ang. brandskyddet.

-  Birgitta Fd har talat med Bo-Gunnar ang. våra inköp på Affär´n Holmön. Vi gör en

   uppskattning av våra kommande inköpsbehov i syfte att ge affär´n ett underlag att

    kunna förhandla om bättre inköpspriser utifrån.

 

§ 4   Vi diskuterar om föreningens protokoll bör arkiveras på Folkrörelsearkivet. Birgitta Fd

        tar reda på hur det ska gå till i så fall.

 

§ 5   Frågan ang. vårt medlemskap i hembygdsföreningar på riks-och regionnivå har väckts

        i styrelsen. Efter diskussion om vad det innebär och vilken nytta vi har av det beslutar vi

        att fortsätta vara medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, där vi bl a har förmånliga

        försäkringar. Vi beslutar också att tills vidare inte vara medlemmar i Västerbottens

        Hembygdsförbund.

 

§ 6   Beträffande frågan om skatt för anställda som vi tidigare haft uppe, meddelar Karin F

        att vi ska betala in skatt som vanlig arbetsgivare och uppmana de anställda att begära

        jämkning. Inkomstgränsen för skattebefrielse är en årsinkomst på 16 000 kr f.n.

 

§ 7   Angående det stora behovet av gästtoalett för besökare på Berguddens Fyrplats som

        ökat än mer sedan platsen gjorts mer tillgänglig har följande skett:

        Birgitta Fd har talat med Umeå Fritid i frågan som har ansvar för det rörliga friluftslivet.

        Överenskommelse har träffats om att en toalett av samma typ som Umeå Fritid placerat

        ut bl a mittemot Affär´n, kan byggas vid infarten till Berguddens Fyrplats. Då platsen är

        kulturminnesmärkt av regeringen fordras godkännande från Riksantikvarieämbetet.

        Statens Fastighetsverk som äger marken har lovat vidtala RÄ i frågan utifrån

        beskrivning, karta och bild som Birgitta Fd skickat till dem. Vid positivt svar

        kan toaletten byggas omgående och i god tid före nästa besökssäsong.

 

§ 8   Vi beslutar att till de styrelsemedlemmar som är förhindrade att delta pga geografiska

        skäl under vinterhalvåret skicka styrelseprotokollen samt information om nästkommande

        styrelsemöte.

 

§ 9   Nästa styrelsemöte bestäms preliminärt till torsd 24 nov  kl 17 – 18.30

        på Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå.

 

§ 10 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande

 

Överst på sidan


Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening

2005-09-06, Folkuniversitetet kl 19 - 21.30

 

 

Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter.

 

Frånvarande: Karl-August Holmgren, Ulla Nordlöf-Kendrick

 

§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Kassören Karin Forsberg delar ut en ekonomisk redovisning omfattande årets ekonomi

       fram till 2005-09-01 och kommenterar denna muntligt. Visfestivalen är ännu inte

       slutredovisad eftersom inte alla räkningar är betalda. Bergudden belastas av ett underskott

       då investeringar i utrustning gjorts under året och uthyrningen startat först fr o m 050729.

 

§ 3  Beslut fattade på årsmötet 050724, enligt §17, går vi igenom för uppföljning av åtgärder.

 

       - Birgitta H går igenom med Inger Rognmo om vad som gäller om Holmögården hyrs ut

         efter 30 sept. Samråd dem emellan i så fall.

       - Nödvändiga reparationsåtgärder fixar Olle H och Torbjörn E till våren. Björn Tranberg

         vidtalas för att bygga en ny farstubro till Holmögården, helst i höst.

         VISUM:s önskemål om en scenhöjning får anstå till dess ev. hela scenen byggs om.

- Beträffande oklarheterna runt användningen av ”brudrummet” beslutas att vi inte tar

          betalt för detta i fortsättningen men lånar ut det vid behov. Stugfogden har hand om

          nyckeln till rummet.

 

§ 4   Då behov finns att ersätta ett trasigt kyl/frysskåp med ett nytt beslutar vi att inhandla ett

        sådant till nästa säsong samt ett antal nya madrasser till Holmögårdens sängar.

 

§ 5   Vårt ansvar för redovisning av brandskyddet på Holmögården och Bergudden diskuteras

         pga ändrad lagstiftning fr o m 2005-01-01. Birgitta Fd kollar med brandskyddet om vad

         som gäller för oss och stämmer sedan av med styrelsen.

 

§ 6   Toa-frågan. Vi bör lösa den på annat sätt än idag framöver pga våra problem med

        överbelastning tidvis och för att spara på dricksvattnet på ön. Birgitta Fd informerar om

        modellen Separett och vad den kräver av installation. Birgitta H får i uppdrag att be

        Björn T titta även på möjligheterna för detta i befintligt toalettutrymme på Holmö-

        gårdens bottenplan.

       

 § 7   Efter sommarens erfarenhet av anställd stugfogde under 2 mån diskuteras hur vi gör

         nästa sommar. Vi är överens om att vi ska försöka ordna detta även nästa säsong.

         Vad som ingår i stugfogdesysslan bör tydliggöras noggrant så att ansvaret och uppgift-

         erna är helt klara.

 

§ 8   Beträffande bokningssystem diskuteras möjligheten att samordna detta så långt möjligt

        med alla aktuella verksamheter på ön. Styrelsen uttalar sig positiv till att delta i sådant i

        någon form som går att genomföra, kanske i en gemensam turistinformation på

        Båtmuseet?

 

§ 9   Styrelsen beslutar godkänna att Birgitta Fd utarbetar en ny projektansökan till Stad och

        Land med huvudsakligt innehåll som tidigare. Avstämning sker mot Båtmuseets projekt

        som Karin Lundemark drivit i sommar vilket är ett önskemål från Stad och Land-

        kommitén. Sista dag för projektansökan är 30 september och beslut om bidrag fattas

        31 oktober.

 

 § 10 Diskussion om vår policy angående inköp på Holmöaffären. Vi är överens om att vi bör

         handla så mycket som möjligt där. I syfte att möjliggöra bättre priser och tidigare

         planeringsunderlag för Holmöaffären beslutas att Birgitta Fd talar med Bo-Gunnar i

         saken och rapporterar till styrelsen vid nästa möte.

 

§ 11  Hemsidan aktualiseras. Den behöver uppdateras och göras trevligare. Ambitionsnivån

         får läggas där vi kan ajourhålla uppgifterna framöver. Karin F erbjuder sig att utföra

         detta och föreslå upplägg. Vi bistår henne med material.

 

§ 12  Styrelsemöten framöver bestäms preliminärt till torsd 20 okt   kl 17 – 18.30

                                                                                och torsd 24 nov  kl 17 – 18.30

         på Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå.

 

§ 13  Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                       

Sekreterare                                                      Ordförande

 

Överst på sidan


Tillbaka till startsidan


Sidan uppdaterades senast: 2011-02-23
© Holmöns Hembygds- och Intresseförening
Webmaster