Årsmötesprotokoll 2012 2011 2010 2009 2006 2005 2004 2000  1999  Tillbaka till startsidan

 

Proposition om Barnmorskebostaden

Motion om föreningens verksamhet

 

PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS-OCH INTRESSEFÖRENINGS

ÅRSMÖTE 2012-07-15

 

NÄRVAROLISTA 

Birgitta Holmberg

Birgitta Fritzdotter

Charlotta Eriksson

Elisabeth Eriksson

Inger Holmgren

Ronja Lindkvist

Ulla Löfgren

Elise Tegström

Per-Olof Holmberg

Torbjörn Eriksson

Karin Forsberg

Kerstin Gustafsson

Ulla Nordlöf Kendrick

Birgitta Larsen

Kerstin Jakobsson

Gunborg Rönnberg

 

Ulla Löfgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

 

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande väljs Ulla Löfgren och till mötessekreterare Gunborg Rönnberg

 

§ 2. Godkännande av mötets utlysning

Mötet godkänner utlysningen till årsmötet

 

§ 3. Val av två justerare för dagens protokoll tillika rösträknare

Till justerare väljs Birgitta Fritzdotter och Charlotta Eriksson

 

§ 4. Upprättande av närvarolista och röstlängd

Närvarolista upprättas som fungerar som röstlängd vid behov

 

§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse

Ulla L föredrar  verksamhetsberättelsen som godkänns och  läggs till handlingarna med följande rättelser

  • Nationaldagen 6 juni var inte städdag utan Holmön presenterades av dess föreningar i Glashuset på torget i Umeå
  • Internationella fyrdagen skall ändras till Internationella fyrhelgen som infaller den tredje helgen i augusti.

 

§ 6. Föredragning av kassarapport och balansräkning

Karin redovisar kassarapport och balansräkning som läggs till handlingarna utan anmärkning

 

§ 7. Föredragning av revisionsberättelse

Torbjörn läser upp revisionsberättelsen som läggs till handlingarna

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

 

§ 9. Fastställande av årsavgifter och ev. kostnadsersättningar och arvoden till förtroendevalda

Årsmötet beslutar att höja årsavgiften till 100 kr för vuxen och 50 kr för barn under 18 år

Arvoden för förtroendevalda avskaffas

 

§ 10. Val av föreningens ordförande

Mötet väljer Ulla Löfgren till ordförande, på nytt, för 1 år

 

§ 11. Val av styrelseledarmöter för vilka mandattiden utgår

Mötet väljer Karin Forsberg,, Monica Svanborg och Charlotta Eriksson, på nytt, för 2 år

 

§ 12. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår

Mötet väljer Ronja Lindkvist och Clarissa Niemelä till suppleanter för 1 år

 

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Torbjörn Eriksson och Olle Holmberg väljs, på nytt, till ordinarie revisorer för 1 år.

Bengt Bäckström och Per Grubbström väljs till revisorssuppleanter för 1 år

 

§ 14. Val av valberedning

Bengt Bäckström och Torbjörn Eriksson väljs till ordinarie ledamöter för 1 år. Bengt B är sammankallande. Kerstin Jakobsson väljs till suppleant för 1 år

 

§ 15. Ev övriga val

Mötet väljer Birgitta Fritzdotter som kontaktperson för föreningen i Bygdegårdarnas Riksförbund på 1 år

 

§ 16. Föredragning av budget för innevarande verksamhetsår

Budgetförslag är ej upprättat

 

§ 17. Information om föreningens verksamheter

- Holmöspelet lockade en publik på över 500 personer. 12 000 kr kom in som frivilligt bidrag från publiken

- Holmödagen blev också lyckad och gav ca 8000 kr ffa genom förnämligt gott fika.

- Tisdag 24 juli kl 19.00 på Holmögården  hålls ett möte med tema ”Gårdar och folk på Holmön” som ett inslag under Norrlandsvecka Holmön.

- Visfestivalen infaller i år 27-29 juli

- Fyrhelgen infaller i år 18-19 augusti med bokad visning av Berguddens fyr på lördagen och öppen visning på söndagen  kl 12 - 15

- Naturreservatens dag 2 september arrangerar länsstyrelsen vandring på leden mellan Byviken och Bergudden.

Föreningen medverkar med fika och ev. visning av fyren om önskemål finns

 

§ 18. Styrelsens förslag behandlas

Styrelsens förslag om försäljning av Barnmorskebostaden diskuterades.

Mötet beslutar efter omröstning att godta styrelsens förslag med 10 ja-röster mot 6 nej-röster

 

§ 19. Motioner

Birgitta Fritzdotters motion till årsmötet diskuterades. Mötet beslutar enligt motionens förslag.

 

§ 20. Övriga frågor

-Frivilliga inom föreningen efterlyses att hjälpa till på Holmögården och Bergudden med nödvändigt arbete.

Kerstin J informerar om att föreningen tidigare fördelade dessa uppgifter mellan medlemmarna genom att utsedda arbetsgrupper bildades för  varje år.

Föreslår att styrelsen diskuterar den lösningen igen.

-Dricksvattenbrunnens kvalitet på Bergudden och möjligheten att använda denna diskuteras efter en fråga från Ronja L.

- Projektet ”Fem årstider - fem färger” med Holmöväven som utgångspunkt har väckt en fråga om ev. intresse av ett bårtäcke i Holmöväv till kyrkan.

Elise Tegström säger att man under 20 års tid önskat en textil utsmyckning av kyrkans ambo= läspulpet och att det känns mer angeläget än ett bårtäcke.

Birgitta F för dessa synpunkter vidare till projektet som bett henne att ta upp frågan på årsmötet.

 

Årsmötet avslutas och ordförande Ulla L tackar för förtroendet och deltagandet vid mötet.

 

Vid protokollet

_____________________

Gunborg Rönnberg

 

Justeras

________________________________                       ____________________________

Birgitta Fritzdotter                                                            Charlotta Eriksson

 

*****************************************************************************************************

PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- OCH INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2011-07-24.

 

NÄRVARANDE:              Ulla Nordlöf Kendrick

                                                                 Birgitta Fritsdotter

                                                                 Birgitta Larsen

                                                                 Lennart Holm

                                                                 Sonja Holm

                                                                 Elise Tegström

                                                                 Ulla Löfgren

                                                                 Lars Bernhardtson

                                                                 Charlotta Eriksson

                                                                 Torbjörn Eriksson

                                                                 Elisabeth Svanborg

                                                                 Kerstin Gustafsson

                                                                 Mary Wiik Rådahl

                                                                 Karin Forsberg

                                                                 Birgitta Holmberg

                                                                 Monica Svanborg

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande                    Ordförande Birgitta Holmberg  hälsar välkommen och förklarar  årsmötet 2011 öppnat.

 

§ 2 Årsmötets behöriga                     Årsmötet BESLUTAR att kallelse till årsmötet

      utlysande                                      skett i behörig tid.

 

§ 3 Fastställande av                           Årsmötet BESLUTAR att fastställa föreslagen

      dagordning                                    dagordning.

 

§ 4 Val av mötesfunktionärer            a) Till ordförande för årsmötet väljs Birgitta Holmberg.

                                                            b) Till sekreterare för årsmötet väljs Monica Svanborg.

                                                            c) Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Ulla Nordlöf Kendrick och Lotta Eriksson.

 

§ 5 Behandling av styrelsens            Vid denna punkt läggs ett förslag om att

      verksamhets- och ekonomiska   Barnmorskebostaden skall målas om, inget

      berättelse                                     beslut tas. Verksamhetsberättelsen uppläses, godkänns och läggs till handlingarna.

 

§ 6 Behandling av revisorernas        Revisorernas berättelse uppläses, godkänns och

      berättelse                                     läggs till handlingarna. 

 

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för         Årsmötet BESLUTAR att bevilja styrelsen

      styrelsen                                       ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 8 a) Årsavgift                                  Årsmötet BESLUTAR att årsavgiften skall vara oförändrad, 60 kronor för vuxen/år och 30 kronor för barn/år.

      b) Styrelsearvoden                       Årsmötet BESLUTAR att styrelsearvoden utgår med 950 kronor/år.

 

§ 9 Val                                                a) Till ordförande väljs Ulla Löfgren för 1 år

                                                            b) Till ordinarie ledamot väljs Ulla Nordlöf  

     Kendrick för 2 år

c) Till styrelsesuppleanter väljs Elise Tegström

    och Ludvig Eriksson båda för 1 år.

d) Till revisorer väljs Thorbjörn Eriksson och  

     Olle Holmberg båda för 1 år

     Till revisorsuppleanter väljs Bengt Bäckström

     och Per Grubbström, båda för 1 år

e) Till valberedning väljs väljs Thorbjörn

     Eriksson och Bengt Bäckström , båda för 1 år.

     Bengt utses till sammankallande.

     Till suppleant i valberedningen väljs Kerstin 

     Jacobsson för 1 år.

 f) Till representant i bygdegårdarnas Riskförbund

Birgitta Fritzdotter för 1 år.

 

§ 10 Verksamhetsplan                       Det finns i dagsläget ingen detaljerad verksamhetsplan men det finns en hel del arbete som behöver göras. Årsmötet föreslår att den nya styrelsen får i uppdrag att sammanställa en verksamhetsplan med inriktning på verksamhet och inte bara skötsel. Årsmötet BESLUTAR enligt förslaget.

 

§ 11 Motioner                                    Inga motioner har inkommit.

 

§ 12 Förslag från styrelsen                Styrelsen har inte lämnat några förslag.

 

§ 13 Övriga frågor                             Kassören informerar om att vi har momsplikt. Vi har höjt priset för boende på Holmögården och Bergudden till 200 kr/ person och för hela huset 3000 kronor. För barn är priset 100 kronor. Priserna avser/dygn.

                                                            Viktigt att föreningen får en bra och tydlig hemsida så att prislistan och övrig information är uppdaterad.

                                                           

§ 14 Mötets avslutning                      Ulla Löfgren tackar för förtroendet hon fått och hon vill att vi alla ska verka för en föryngring av styrelsen och att vi ska utveckla föreningens verksamhet.

                                                            Därefter avtackas Birgitta Holmberg som nu avgår som ordförande efter 14 år. Hon har gjort ett enormt arbete i föreningen och inte minst då det gäller samarbetet med Visum och Visfestivalen. Hon avtackas med en present och därefter förklarar Ulla Löfgren årsmötet för avslutat.

 

 Vid protokollet

 

 ……………………………………….

Monica Svanborg, sekreterare

 

                                                            Justeras

 

 …………………………………….                       ……………………………………………..

Ulla Nordlöf Kendrick                                    Lotta Eriksson

Överst på sidan

********************************************************************************************************

PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- OCH INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2010-07-25.

 

NÄRVARANDE.                                    Stig Nordin

                                                                 Torbjörn Eriksson

                                                                 Charlotta Eriksson

                                                                 Karin Forsberg

                                                                 Birgitta Holmberg

                                                                 Kerstin Gustafsson

                                                                 Lars Bernhardtson

                                                                 Birgitta Fritzdotter

                                                                 Ulla Nordlöf Kendrick

                                                                 Monica Svanborg

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande                    Ordförande Birgitta Holmberg hälsar välkommen och förklarar årsmötet 2010 öppnat.

 

§ 2 Beslut om årsmötet är                 Årsmötet BESLUTAR att kallelse till årsmötet

      är behörigt utlyst                          skett i behörig tid.

 

§ 3 Fastställande av                           Årsmötet BESLUTAR att fastställa föreslagen

      dagordning                                    dagordning.

 

§ 4 Val av mötesfunktionärer            a) Till ordförande för årsmötet väljs Birgitta Holmberg.

                                                            b) Till sekreterare för årsmötet väljs Monica Svanborg.

                                                            c) till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Kerstin Gustafsson och Ulla Nordlöf Kendrick.

 

§ 5 Behandling av styrelsens            Verksamhetsberättelsen uppläses, godkänns och

     verksamhets- och ekonomiska    läggs till handlingarna.

     Berättelse                                      Den ekonomiska berättelsen uppläses, godkänns och läggs till handlingarna. Föreningen har gjort ett hyfsat resultat trots det dåliga vädret. För närvarande finns ca 150 000 kronor i kassan plus fastigheter.

 

§ 6 Behandling av revisorernas        Revisorernas berättelse uppläses, godkänns och

      berättelse                                     läggs till handlingarna.

 

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för         Årsmötet BESLUTAR att bevilja styrelsen

      styrelsen                                       ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 8 a) Årsavgift                                  Årsmötet BESLUTAR att årsavgiften skall vara oförändrad, 60 kronor för vuxen/år och 30 kronor för barn/år

      b) Styrelsearvoden                       Årsmötet BESLUTAR att arvoden till styrelseledamöter utgår med 950 kronor/år.

 

§ 9 Val                                                Till ordförande väljs Birgitta Holmberg för 1 år

Till ledamöter väljs Karin Forsberg kassör för 2 år

       Monica Svanborg och Charlotta Eriksson båda för 2 år

Till styrelsesuppleant väljs Ludvig Eriksson för 1 år

Till revisorsuppleanter väljs Bengt Bäckström och Per Grubbström, båda för 1 år.

Till suppleant i valberedningen väljs Kerstin Jacobsson för 1 år.

Till representant i Bygdegårdarnas Riksförbund väljs Birgitta Fritzdotter för 1 år 

 

§ 10 Verksamhetsplan                       Inköp av sittgräsklippare diskuteras och att om vi ska köpa en så bör det vara en begagnad. Olle Holmberg har en och om vi köper den så ingår skötsel och eventuella reparationer.

                                                            BESLUTADES att styrelsen får i uppdrag att jobba vidare med frågan och att Birgitta Holmberg kollar priset.         

                                                            Birgitta Fritzdotter informerar om att hon haft kontakt med Johan Eriksson på fastighetsverket, ett mycket positivt möte. Birgitta berättar att det blir nya ledningar och vatten och eventuellt enkla duschar i källaren under hösten.

 

§ 11 Motioner/förslag                        Ett förslag läggs om att föreningen bidrar med 2 000 kr till Holmöspelet.

                                                            BESLUTADES enligt förslag.

 

§ 12 Förslag från styrelsen                Styrelsen föreslår att vi upprättar en prislista för uthyrning av grillar m.m.

                                                            BESLUTADES att styrelsen får i uppdrag att jobba fram en prislista.

                                                            Vidare BESLUTADES att from den 2/8 höjs tvättkostnaden för de gäster som hyr sängkläder från 60 kronor till 75 kronor.

 

§ 13 Årsmötets avslutning                 Ordförande Birgitta Holmberg tackar för förnyat förtroende förklarar årsmötet 2010 avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

……………………………………

Monica Svanborg, sekreterare

                                                     

                                                            Justeras

 

…………………………………….. .                ……………………………………………

Kerstin Gustafsson, justerare                                           Ulla Nordlöf Kendrick, justerare

 

Överst på sidan

************************************************************************************************************************

PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS – OCH INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE

 

TID: SÖNDAGEN DEN 19 JULI  2009           PLATS: HOLMÖGÅRDEN

 

§ 1. Mötets öppnande                        Ordförande Birgitta Holmberg hälsar välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2. Val av mötesordförande             Till ordförande för årsmötet väljs Birgitta Holmberg och till

       samt sekreterare för mötet        sekreterare valdes Monica Svanborg.

 

§ 3. Godkännande av mötets             Årsmötet BESLUTAR att kallelse till årsmötet skett i behörig tid.

       utlysning

 

§ 4. Val av justerare tillika                Till justerare tillika rösträknare väljs Birgitta Fritzdotter och

        rösträknare                                Torbjörn Eriksson.

 

§ 5. Verksamhetsberättelse              Verksamhetsberättelsen uppläses, godkänns och läggs till handlingarna.

 

§ 6. Revisionsberättelse                    Revisionsberättelsen uppläses, godkänns och läggs till handlingarna. Revisorerna är mycket nöjda med årets resultat och med kassörens redovisning.

 

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet              Årsmötet BESLUTAR att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 8. Fastställande av årsavgift          Årsmötet BESLUTAR att skall vara oförändrat 60 kronor/år för vuxna och 30 kronor/år för barn.

                                                            Arvodet till styrelsen beslutas vara oförändrat 950 kronor/år.

 

§ 9. Val                                               Till ordförande väljs Birgitta Holmberg                            1 år

                                                            Till ledamöter väljs Ulla Nordlöf Kendrick

                                                            och Elise Tegström. Båda för                                                                  2 år

                                                            Till revisorer väljs Torbjörn Eriksson och Olle

                                                            Holmberg. Båda för                                                                                 2 år

                                                            Till revisorsuppleanter väljs Bengt Bäckström

                                                            Och Per Grubbström båda för                                                                 1 år

                                                            Till valberedning väljs Bengt Bäckström

                                                            (sammankallande) Thorbjörn Eriksson och

Åsa Engman. Samtliga för                                                                       2 år

Till valberedningens suppleant väljs Kerstin

Jacobsson                                                                                                 1 år

 

§ 10 Val av ombud                              Till ombud för regionens hembygdsförbund                                                                                                                                                                         väljs Birgitta Fritzdotter                                                                     1 år

Eftersom Birgitta har mycket att göra BESLUTAS att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram förslag på nytt regionombud.

 

 

§ 11 Information om                           Birgitta Fritzdotter väcker frågan om vad som

        Kommande verksamhet            ska göras med Barnmorskebostaden. BESLUTAS att det ska göras en plan och om hur detta skall finansieras. Önskemål om att få en sanitetsbyggnad och en friggebod.

Viktigt att få ut fler permanentboenden i Holmön

Styrelsen får i uppdrag att under kommande verksamhetsår jobba med detta. Styelsen inhämtar kostnadsförslag och handlar under hösten

BESLUTAS att fastighetsutskottet får i uppdrag att se över vad som måste göras och att de lämnar ett kostnadsförslag till styrelsen för beslut. Förslaget lämnas till nästa styrelsemöte.

 

§ 12 Övriga frågor                             Birgitta Fritzdotter informerar om vattenfrågan på Bergudden. En vattenförening ska bildas inom kors och att det förhoppningsvis ska grävas i höst. Birgitta F har kontakt med representanter på fastighetskontoret angående kostnader m.m.

 

 

§ 13 Mötet avslutas                           Ordförande Birgitta Holmgren tackar för förnyat förtroende och förklarar därmed årsmötet 2009 för avslutat.                 

       

Vid protokollet

 

 …………………………………..Monica Svanborg, sekreterare

 

                                                                                                            Justeras

 

 ………………………………………       ………………………………………

Birgitta Fritzdotter, justerare                                          Thorbjörn Eriksson, justerare

 

Överst på sidan

**********************************************************************************************************************

 Protokoll från Årsmöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening 2006-07-16

Holmögården

 Närvarande: se bilagd närvarolista

§ 1   Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat och mötet godkänner dagordningen med tillägg att frågan om den s.k. Barnmorskebostaden ska behandlas

§ 2   Till ordförande för mötet väljs Birgitta Holmberg och till sekreterare Birgitta Fritzdotter 

§ 3   Utlysningen av sammanträdet godkänns 

§ 4   Till justerare för dagens protokoll väljs Torbjörn Eriksson och Lars Bernhardtson 

§ 5   Birgitta Holmberg föredrar verksamhetsberättelsen över styrelsens och föreningens arbete under det gångna året.

§ 6   Karin Forsberg (kassör) informerar om posterna i den utdelade resultatrapporten. Torbjörn Eriksson föredrar därefter den utdelade revisionsberättelsen.  

§ 7   Mötet fastställer resultat-och balansräkningen för räkenskapsåret 05/06 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8   Årsavgiften till föreningen och arvoden till styrelseledamöter diskuteras. Årsavgiften beslutas höjas till 60 kr per vuxen och 30 kr per barn bl a på grund av ökade portokostnader. Beträffande arvoden för uppdrag i föreningen beslutas dessa utgå enligt följande; ordförande, kassör och sekreterare erhåller 950 kr i årsavode. I övrigt utgår ersättningar mot redovisade utlägg gjorda för föreningen för inköp, transporter m.m. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att fastställa lämpligt arvode till stugfogden beroende på lösning under året. 

§ 9   Till ordförande i föreningen för nästa verksamhetsår väljs Birgitta Holmberg (omval) 

§ 10 Till ledamöter i styrelsen för ny mandattid väljs Karl-August Holmberg (omval),

        Karin Forsberg (omval), Gudrun Gillén (omval). Övriga ledamöter kvarstår sin mandattid.

        Det innebär att styrelsen har följande utseende och mandattider:

        Birgitta Holmberg     ordförande  (1 år)

         Karl-August Holmgren ledamot   (2 år)

         Karin Forsberg                 kassör  (2 år)

         Gudrun Gillén               ledamot   (2 år)

         Ulla Nordlöf-Kendrick  ledamot   (1 år)

         Birgitta Fritzdotter    sekreterare   (1 år)

§ 11   Lennart Jonsson omvaldes till suppleant för mandattiden (2 år).

          Övrig suppleant är Elise Tegström för mandattiden (1 år). 

§ 12   Till revisorer för nästa verksamhetsår omvaldes Torbjörn Eriksson och Olle Holmberg  

§ 13   Till revisorssuppleanter för nästa verksamhetsår omvaldes Bengt Bäckström och

          Per Grubbström

§ 14   Till valberedning valdes Bengt Bäckström (sammankallande), Kalle Holmberg och

          Torbjörn Eriksson som ordinarie ledamöter samt  Åsa Engman och Kerstin Jacobsson

          som suppleanter. (omval av samtliga)

§ 15   Som ombud till Bygdegårdsföreningen omvaldes Birgitta Fritzdotter

§ 16  Övertagande av den s.k. Barnmorskebostaden (Holmön 8:33). Umeå kommun harerbjudit Holmöns Hembygdsförening att överta ovannämnda fastighet för 1 kr. Information om detta har skett på Holmöns samfällighets möte där inga invändningar uttrycktes mot att Hembygdsföreningen övertar fastigheten. Vid ett övertagande kommer villkor för detta att formuleras av Umeå kommun i samråd med föreningen. Avsikten med huset är att på sikt hyra ut detta till hyresgäster med behov att pröva ett åretruntboende på Holmön. Efter en innehållsrik diskussion beslutar årsmötet att ta emot Barnmorskefastigheten. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att sköta övertagandet gentemot Umeå kommun samt de hyresvillkor som ska gälla för hyresgäster.

§ 17  Inga motioner hade inkommit

§ 18  Under övriga frågor behandlades följande:

         Eftersom föreningen kommer att få ytterligare en fastighet att förvalta föreslås att ett fastighetsutskott bildas till stöd för styrelsen. Årsmötet finner förslaget bra och uppdrar åt styrelsen att utse ett sådant med lämpliga och kunniga personer.

§ 19  Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar detta

Vid protokollet                                                                                                    

Birgitta Fritzdotter sekreterare              Justerare  Torbjörn Eriksson         Lars Bernhardtson

Överst på sidan

**************************************************************************************************************************

Protokoll från Årsmöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening 2005-07-24

Holmögården

 

Närvarande: se bilagd närvarolista

 

§ 1   Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat och mötet godkänner dagordningen.

 

§ 2   Till ordförande för mötet väljs Birgitta Holmberg och till sekreterare Birgitta Fritzdotter

 

§ 3   Utlysningen av sammanträdet godkänns

 

§ 4   Till justerare för dagens protokoll väljs Torbjörn Eriksson och Stig Nordin

 

§ 5   Birgitta Holmberg föredrar verksamhetsberättelsen över styrelsens och föreningens arbete under det gångna året.       

 

§ 6   Karin Forsberg (kassör) informerar om posterna i den utdelade resultaträkningen,

        Torbjörn Eriksson föredrar därefter den utdelade revisionsberättelsen.  

 

§ 7   Mötet fastställer resultat-och balansräkningen för räkenskapsåret 04/05 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

        

§ 8   Årsavgiften beslutas vara oförändrad, 50 kr per vuxen och 25 kr per barn. Beträffande

        arvoden för uppdrag i föreningen beslutas dessa utgå oförändrade enligt följande:

        kassör 950 kr + kostnadsersättning 1000 kr, stugfogde 950 kr + 5000 kr i kostnads-

        ersättning, ordförande 1000 kr i kostnadsersättning.

 

§ 9   Till ordförande i föreningen för nästa verksamhetsår väljs Birgitta Holmberg (omval)

 

§ 10 Till ledamöter i styrelsen för ny mandattid väljs Ulla Nordlöf-Kendrick (nyval), Birgitta Fritzdotter (omval). Övriga ledamöter kvarstår sin mandattid. Margareta Lundström avgår på egen begäran.

        Det innebär att styrelsen har följande utseende och mandattider:

 

         Birgitta Holmberg     ordförande (1 år)

         Karl-August Holmgren ledamot  (1 år)

         Karin Forsberg                 kassör  (1 år)

         Gudrun Gillén               ledamot  (1 år)

         Ulla Nordlöf-Kendrick  ledamot  (2 år)

         Birgitta Fritzdotter    sekreterare  (2 år)

 

§ 11  Till ny styrelsesuppleant valdes Elise Tegström för mandattiden (2 år). Lennart Jonsson

          omvaldes till suppleant för mandattiden (1 år). 

 

§ 12   Till revisorer för nästa verksamhetsår omvaldes Torbjörn Eriksson och Olle Holmberg

        

§ 13  Till revisorssuppleanter för nästa verksamhetsår omvaldes Bengt Bäckström och

         Per Grubbström

 

§ 14  Till valberedning valdes Bengt Bäckström (sammankallande), Kalle Holmberg och

         Torbjörn Eriksson som ordinarie ledamöter samt  Åsa Engman och Kerstin Jacobsson

         som suppleanter. (omval av samtliga)

 

§ 15  Som ombud till regionalt hembygdsförbund omvaldes Birgitta Fritzdotter

 

§ 16  Inga motioner hade inkommit

 

§ 17  Under övriga frågor behandlades följande:

 

a)        I samband med påtalande av de höga elenergikostnaderna på Holmögården diskuteras vilka öppettider som är lämpliga för att undvika uppvärmning i onödan.

Vi beslutar att normal öppettid ska vara 15 maj – 30 september. Därutöver kan gården hyras ut på annan tid då tillräckligt många bebor huset för att ersättningen

väl ska täcka driftkostnaderna. Stugfogden informeras om detta.

 

b)        Ordföranden påtalar behovet av ett extraförråd i anslutning till det befintliga för skydd av tälttaket. Likaså är behovet överhängande att laga förrådsgolv och yttertrappa som är på väg att ruttna. Årsstämman anser att detta bör ordnas skyndsamt för att inte skador ska uppstå. Ordföranden undersöker vem som kan anlitas för dessa jobb.

 

c)        Birgitta Fd informerar om läget för Berguddens vandrarhem. Den södra lägenheten

är färdig och öppnas till Visfestivalen, då det också redan är fullbokat. Den norra lägenheten renoveras i höst för färdigställande till nästa säsong. Vandrarhemmet visas för alla intresserade sönd 21 aug i samband med Internationella Fyrdagen, då också fyren visas kl 12 – 15.

 

d)        Bengt Bäckström väcker frågan för framtiden om någon typ av Skärgårdsstiftelse kunde vara en lösning att samla alla våra ideella verksamheter på ön i. Utrymme för funderingar!

 

e)        Ordföranden informerar om aktuella arrangemang inför Visfestivalen 30-31 juli.

I  år står Panget för matförsörjningen av artister och funktionärer. Vi står dock fortfarande för den inledande grillfesten samt för korv-och fikaförsäljning som vanligt.

 

f)    En fråga om användning av det s.k. bröllopsrummet ställs då tydligen oklarheter

och missförstånd angående detta uppstått. Dessa bör redas ut och alla berörda informeras om vad som gäller.   

 

§ 18      Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar detta

  

Vid protokollet                                                                                                    

Birgitta Fritzdotter sekreterare 

                            

Justerare

 Torbjörn Eriksson och Stig Nordin

Överst på sidan


Överst på sidan


Protokoll från Årsmöte kl 13.00 den 16 juli 2000 på Holmögården

Närvarolista upprättas

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Birgitta Holmberg till ordförande och Olle Nygren till sekreterare

2. Godkännande av mötets utlysning
Utlysningen godkändes

3. Val av justeringsmän
Birgitta Fritzdotter och Bengt Bäckström valdes till justerare

4. Föredragning av verksamhetsberättelse och kassarapport.
Olle Nygren föredrog verksamhetsberättelse och kassarapport. Efter frågor beslöts att godkänna dessa dokument occh lägga dem till handlingarna

5. Föredragning av revisionsberättelse
Revisonsberättelsen lästes och lades till handlingarna

6. Beslut om ansvarsfrihet
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Årsavgifter och arvoden
Beslöts att bebehålla nuvarande avgifter och arvoden som är vuxna 50 kr/år, barn 25 kr/år, kassören arvode 950 kr + kostn. ers. 1000 kr samt stugfogde arvode 950 kr + kostn. ers. 4000 kr.

8. Val av ordförande
Omval av Birgitta Holmberg

9. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår.
Omval av K-A Holmgren, Gudrun Gillén och nyval av Inger Tranberg.

10. Val av suppleanter
Omval av Elise Tegström.

11. Val av revisorer
Omval av Olle Holmberg och Torbjörn Eriksson

12. Val av revisorssuppleanter
Omval av Bengt Bäckström och nyval av Per Grubbström.

13. Val av valberedning (3 ord + 2 suppl)
Omval av Bengt Bäckström, sammankallande, Olle Holmberg och Torbjörn Eriksson som ordinarie samt omval av Åsa Engman och nyval av Kerstin Jacobsson som suppleanter.

14. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
Omval av Birgitta Fritzdotter. Tidskrifter kan med fördel lämnas ner till Holmögården. Info om Hembygdsfrågor kan även lämnas på Vinterträffen.

15. Motioner
Inga motioner hade inkommit

16. Bergudden
Den lediga lägenheten på Bergudden kan Hembygdsföreningen eventuellt få hyra. Fastighetsverket har ännu inte bestämt hur renovering ska ske. Birgitta Fritzdotter är beredd att ta dialogen med Fastighetsverket. Årsmötet uttryckte sitt intresse för Bergudden som kommande vandrarhem och beslöt att tillsätta en liten arbetsgrupp, bestående av Birgitta Fritzdotter (sammankallande), Erling Jacobsson och Birgitta Holmberg, att fortsätta diskussionerna med Fastighetsverket. Gruppen presenterar sitt förslag för styrelsen som får mandat att därefter fatta beslut om hur föreningen eventuellt kan hyra lägenheten på Bergudden. Frågor som måster utredas är bl a renovering, ekonomi, regler för uthyrning m m samt hur Fastighetsverket vill hantera denna fråga.

17. Övriga frågor

  • Försäkring av tältet. Birgitta Holmberg åtog sig att undersöka detta och se till att lämplig försäkring tecknas om det inte täcks av befintlig försäkring.
  • Priser för uthyrning av tältet. Beslöt att hyra ut tältet för 500 kr/sektion och dygn på plats och 1000 kr/sektion och dygn om det kommer att flyttas och då ombesörjer hyraren all flyttning och åter montering. Rabatt med 20 % för Holmöföreningar och medlemmar i Hembygdsföreningen. Ev kostnad för hjälp med montering av tälttaket tillkommer. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett kontrakt och skötselanvisningar.
  • Visfestivalen. Birgitta kommer att sätta samman en grupp för att jobba med festivalen. Anders Nåw kommer att sponsra maten till artister och funktionärer.
  • Uppmärkning av grejor som lånas. Lena och Kerstin kontaktar Börje för att inventera både skolan, Prästgården och Holmögården och märka upp grejor.


18. Ordförande förklararde mötet avslutat.

Vid pennan

Olle Nygren

Justerare 
Bengt Bäckström och Birgitta Fritzdotter
 

Överst på sidan


Protokoll från Årsmöte kl 13.00 den 18 juli 1999 på Holmögården

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Birgitta Holmberg till ordförande och Olle Nygren till sekreterare

2. Godkännande av mötets utlysning
Utlysningen godkändes

3. Val av justeringsmän
Elise Tegström och Leif Eriksson valdes till justerare

4. Föredragning av verksamhetsberättelse och kassarapport.
Olle Nygren föredrog verksamhetsberättelse och kassarapport. Efter frågor beslöts att godkänna dessa dokument

5. Föredragning av revisionsberättelse
Revisonsberättelsen lästes och lades till handlingarna

6. Beslut om ansvarsfrihet
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Årsavgifter och arvoden
Beslöts att bebehålla nuvarande avgifter och arvoden som är vuxna 50 kr/år, barn 20 kr/år, kassören arvode 950 kr + kostn. ers. 1000 kr samt stugfogde arvode 950 kr + kostn. ers. 4000 kr.

8. Val av ordförande
Omval av Birgitta Holmberg

9. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår.
Omval av Melker Kriström, Annika Lundmark och Tarja Lindkvist.

10. Val av suppleanter
Omval av Lennart Jonsson och Elise Tegström.

11. Val av revisorer
Omval av Olle Holmberg och Torbjörn Eriksson

12. Val av revisorssuppleanter
Omval av Bengt Bäckström och Anna Lindberg

13. Val av valberedning (3 ord + 2 suppl)
Omval av Olle Holmberg, Bengt Bäckström och Torbjörn Eriksson ordinarie samt nyval av Åsa Engman som suppleant

14. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
Omval av Birgitta Fritzdotter

15. Motioner
Inga motioner hade inkommit

16. Övriga frågor

  • Bagarstugan. Beslöt hyra ut bagarstugan för 50 kr per bakdygn till medlemmar och 100 kr per bakdygn till icke-medlemmar. Beslöt vidare att försöka göra lite mer reklam för bagarstugan nu då den fått en yttre ansiktslyftning. Elise Tegström lovade även att ordna bakkurs.
  • Sviktande medlemsantal. Beslöt försöka värva nya medlemmar i en kampanj med att besöka nyblivna fritidshusägare samt att försöka värva medlemmar bland lottköpare.
  • Tälttak till Holmögården. Enkelt lätt tälttak på metallrörsstativ. Kostnad 80 000 kr. Föreningen får bidrag med 40 000 kr. Återstoden finansieras med ett konstlotteri.
  • Flyttning av Holmödagen för att passa kulturevenemanget ”Vinden drar”. Bra idé. Hembygdsföreninge ndeltar och årsmötet beslöt att tidigarelägga Holmödagen en vecka till lördag den 8 juli 2000. Torbjörn Eriksson erbjöd sig vara Hembygdsföreningens kontaktperson med ”Vinden drar”-kommittén och Åke Sandström.
Vid pennan
Olle Nygren

Justerare
Elise Tegström  Leif Eriksson

Överst på sidan

Tillbaka till startsidan


Sidan uppdaterades senast: 2012-09-27 © Holmöns Hembygds- och Intresseförening
Webmaster